Kamu

Şartlar belli: 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışmak isteyenler dikkat

İş arayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışmak için gerekli şartları merak ediyorlar. Söz konusu kadrolara önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrı karşılama personeli olmak iş arayanlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar çağrı karşılama personeli olmak için hangi şartları sağlamak gerektiğini araştırıyorlar.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan ilanda çağrı karşılama merkezi personel alımları için şu şartların sağlanmasını istemişti:

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak
suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın
içerisinde bulunmak,

Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir
ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il
ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla
bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ

Lisans Mezunları İçin 

Lisans mezunu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)

Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)

İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir