Kamu

Postacı, gişe memuru, dağıtıcı olarak PTT’de çalışmak isteyenler: İzmir, Manisa, Muğla, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde personel alımı için bu şartlar isteniyor!

İzmir, Manisa, Muğla, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde PTT personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar 2022 personel alımlarını ve başvuru şartlarını merak ediyorlar. PTT personel alımı için henüz yeni bir duyuru yapılmadı. Ancak PTT’de çalışmak isteyenler için genel şartlar haberimizde açıklandı.

Postacı, gişe memuru, dağıtıcı olarak PTT’de çalışmak isteyenler alımlardan haberdar olmak istiyor. PTT personel alımı için henüz yeni bir duyuru yapılmadı. Ancak PTT’de çalışmak isteyenler için genel şartlara göre adayların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Öte yandan bazı adaylar ise PTT sınavlarında hangi konulardan sorular sorulduğunu merak ediyorlar.

Sınav konuları

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Türkiye Coğrafyası
Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Ölçme becerisi

Genel başvuru şartları

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.