Personel Alımı

Bağımsız Denetçi Alımları Başladı! Başvurmak İçin Son Gün 27 Eylül

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu yeni bir iş ilanı yayınladı. Bağımsız denetçi alımı yapacak olan kurum adayları sınava tabii tutacak. Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59 da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formundan yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal
bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun
olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal
tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk
yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku,
Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel
Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],
e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,
Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve
(ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava
tabi tutulurlar.
Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da
yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.