Kamu

Şansınız bitmedi: Memur alımı için ilan verildi, 26 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek!

Devllet kadrolarında çalışmak isteyenlere duyuruldu. Belediye memur alımı için düğmeye bastı. Verilen ilanda boş kadrolar için memur alımı yapılacağı bildirildi. 18 Memur alımı için son başvuru tarihi ise 26 Ağustos olarak açıklandı.

Antalya İli Kaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Başvuru genel şartları

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 22.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Andifli Mah. Atatürk Bulvarı No: 18/Kaş/ANTALYA adresindeki Kaş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda başvurular, Belediyemizin ikveegitim@kas.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.