Kamu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği memur alımı yapacak: Bu şartları sağlayan başvursun!

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı için ilan verdi. Verilen ilanda Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için istenilen şartlara yer verildi. Şartları sağlayanlar en geç 17 Ekim 2022 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği sözlü sınavla 9 (dokuz) uzman yardımcısı ve 2 (iki) idari memur personel alımı için ilan verdi.

Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve daha sonra doğanlar),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
Uzman yardımcısı pozisyonları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
İdari memur pozisyonu için iki yıllık eğitim veren yüksekokulların aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
TİM ve İhracatçı Birlikleri’nden veya daha önce çalıştıkları işyerlerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
Uzman yardımcısı pozisyonları Tablo-1 için İngilizce veya Almanca dillerinin herhangi birinden; Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 için İngilizce dilinde 2020, 2021 veya 2022 yıllarına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) en az “70 puan” veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından YÖK tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak(ikinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır),
2020 veya 2021 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından herhangi birinden“istenen puan türünden asgari 70 puan almış”

Başvuruda İstenilen Belgeler

WEB sitesinden temin edilecek ıslak imzalı İş Talep Formu,
TCKN yazılı beyanı (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması gerekmektedir)
Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
Öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışında yerleşik üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)
KPSS sonuç belgesi,
Yabancı dil sınavı sonucunu gösterir belge,
Güncel özgeçmiş (CV)
*Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi’ne istenen belgeler ile birlikte en geç 17/10/2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla (ik@oaib.org.tr) yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.