Kamu

Önlisans ve Lisans mezunu sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınlandı!

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan.gov.tr internet adresi üzerinden sağlık personeli alımına ilişkin yeni bir ilan yayınladı. Yayınlana ilana göre; lisans mezunu 81 hemşire, Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış 4 Perfüzyonist, Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu 1 tıbbi sekreter ve Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu 2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere toplamda 88 sağlık personeli alımı yapılacağı ve alınacak personellerin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, Akdeniz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirileceği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan resmi personel alım ilanı şöyle;

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde, (Hastane) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 88 (seksen sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 65 (altmış beş) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7) Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

8) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9) Başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1- İsteklilerin; ilanın gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup, teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

3- Posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4- Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

c) İstenilen Belgeler:

1- Dilekçe ve Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Fotoğraf (1 Adet)

4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)

5- KPSS Sonuç Belgesi (Fotokopisi veya internet çıktısı)

6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge.

7- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “ 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinin devamını yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu. (Göreve başlayacak olanlar için geçerlidir.)

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedekler de asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sağlık

Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu