Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ildeki tüm okullara yazı yolladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile yazı yollandı. Uyarı niteliğindeki yazıda sene sonu ile ilgili yapılması gereken işlemler dile getirildi.

MUSTAFA SAFRAN İMZASIYLA UYARI

Milyonlarca öğrenci iki gün sonra kare alıp tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile Bakan yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla yazı yollayarak önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

AÇIKLAMA YAPMA İHTİYACI DUYULDU

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanlan ile ilgili iş ve işlemleri herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İŞTE O YAZI VE TÜM MADDELER

Bu kapsamda; 1-Öğrencilere ait seçmeli dersler dâhil tüm derslere ait not bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

2- İlgi (b) Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında ortaokul imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45.00’in altında puan alan öğrencilerin durumları. 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

3- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında şube öğretmenler kurulu toplantıları 10-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alman kararlar c-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir. ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

4- öğrencilere ait özürlü-özürsüz devam devamsızlık bilgilerinin c-Okul Yönetim Bilgi Sistemine titizlikle, zamanında ve günlük olarak işlenmesi sağlanmalıdır. Buna göre, okul müdürlüklerince zamanında işlenmemiş yahut hatalı işlenmiş öğrenci devamsızlıkları ile ilgili olarak Bakanlığa gönderilen evrakların ilgi (a) Kanunun 52 nci maddesi ve ilgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri doğrultusunda hassasiyetle değerlendirilerek gönderilmesi gerekmektedir.

5- İlgi (b) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayacaktır. 6- İlgi (b) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/öğrenci Işlemlcri’Aynlma İşlemleri” ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 öğrenim Belgesi verilerek. Açık öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

7- Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (b) Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) ve (ç) bentleri hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılacaktır.

8- Okul yönetimleri, mevsimlik tanm işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda. e-Okul yönelim Bilgi Sistemi nde “Mevsimlik Tanın İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen ‘il/ilçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takıp Ekipleri oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gereğince işlemler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bulunan öğrencilerden 2019 Merkezi Sınav ve İOKBS’ye katılanlann ış ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderilen 22.05.2019 tarihli ve 10001722 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

9- 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilgi (d) Yönerge kapsamında Kasım ayının ilk haftasında uygulanan öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile programa alınması gerektiği tespit edilen fakat çeşitli sebeplerle program uygulanmayan veya program dışına çıkarılan öğrencilerin durumu incelenecektir.

10- Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları standartları sistemine veri girişi (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

11-  e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlara verilecektir.

12- Bakanlığımızca ilgi (c) yönetmelik doğrultusunda e okul yönetim bilgi Sistemi içerisinde oluşturulan “Sosyal Etkinlik Modülü” için Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasının “http://tegm.meb.gov.tr/ Sosyal Etkinlik Modülü Bölümünde yer alan Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu ve diğer açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin ilgili öğretmenlerce Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi gerekmektedir. Modüle işlenen etkinliklerin okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkanı) onaylanarak etkinlik girişi yapılmamış öğrenci bırakılmayacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler Modüle işlcnmeyccektir.

13- İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen/izni verilen sosyal etkinliklerin. “Sosyal Etkinlik Modülü’ne” Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’nda belirtildiği üzere “Merkezî Etkinlikler” kapsamında sırasıyla “c-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Bakanlık MEM İşlemleri Sosyal Etkiniiklcr/Sosyal Etkinlik Tanımlama” ekranlarından işlenmesi sağlanacaktır.

14- Okul Müdürlüklerince Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’nda belirtildiği üzere öğrencilerin okuldan bağımsız olarak okul dışında velilerinin kontrolünde gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler “Sosyal Etkinlik Modülü’ndc” “Okul Dışı Bireysel Etkinlikler” adıyla kayıt altına alınacaktır, öğrencilerin Okul Dışı Bireysel Etkinlik kapsamında katıldıklar» etkinliklerin isteğe bağlı olarak veliler tarafından “Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu” (Ek-1) ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler okuldan bağımsız olarak Kılavuzda belirtilen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile merkez (Bakanlıklar) veya mülk» idare amiri (Valilik/Kaymakamlık) tarafından izinli/onaylı etkinliklere katılım sağladığı/ürün ortaya koyduğu/performans gösterdiği takdirde Okul Dışı Bireysel Etkinlik gerçekleştirmiş olur. Okul Dışı Bireysel Etkinliklerin Modüle işlenebilmesi için okul yönetimince (sosyal etkinlikler kurulu başkam) öğrencinin etkinliği gerçekleştirdiği kurum/kuruluş tarafından düzenlenen Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu’ndaki(Ek-l) bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğu ve imzalandığı kontrol edilecek ve uygunluğu tespit edilen formların sınıf/şubc rehber öğrctmenince Modüle işlenmesi sağlanacaktır. Okul Dışı Bireysel Etkinlikler kapsamında öğrencilerin derece alması durumunda Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu gerekmemekte olup yalnızca derece alındığını gösteren belge/resmi yazı Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenecektir.

15- Öğrencilere karneleri ile birlikte “Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi” verilecek olup söz konusu belgeye sırasıyla “e-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi/Îlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Tamamlama/Raporlar/öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi” ekranlarından ulaşılmaktadır. 

16- eOkul Yönetim Bilgi Sisteminde öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları Çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin sosyal etkinlik bölümüne TAMAMLADI”, ‘TAMAMLAMADI” şeklinde işaretlenmesi İlgi (e) Yönetmelik gereği kaldırılmıştır. 

Bir cevap yazın