Kamu

Konkordato Şartları Nelerdir?

Konkordato şartları nelerdir? Konkordatonun ne olduğu, hangi şartlarda ve kimler tarafından ilan edilebildiği, konkordatoda geçici mühlet süresinin neyi ifade ettiği, konkordatonun reddi halinde neler olacağı ve konkordatonun hangi kanun hükümleri kapsamında değerlendirildiği gibi konulara bu yazının içeriğinde ulaşabilirsiniz.

Konkordato Şartları Nelerdir?

Konkordato talebinde bulunabilmek için gerekli koşullar, birkaç bağlamda ele alınabilmektedir.  egehaber.com Konkordato talep etmek isteyen şirket ve kooperatiflerin iflasa tabii olup olmaması fark etmeksizin “borçlu” konumunda olması ya da iflas talebinde bulunabilecek durumdaki bir “alacaklı” olması gerekmektedir.

Konkordatonun onaylanması için;
*Borçlunun kaynakları ile teklif edilen meblağın birbirine uygun ve orantılı olması,
*İflas yoluna kıyasla elde edilecek bedelin daha fazla olması,
*Konkordato işlemi ile beraber alacaklıların borçlarının ifasını sağlamak için yeterli teminatın gösterilmesi,
*Konkordato talebi için gerekli olan yargılama masraflarının ve ilam harçlarının yatırılmış olması gereklidir.
Şartların sağlanmasının ardından gerekli değerlendirme hakim tarafından yapılmaktadır. Hakim uygun bulmadığı durumları re’sen ya da talebe bağlı olarak değiştirebilir. Konkordatonun reddi halinde borçlunun iflası söz konusu olacaktır.

Konkordato Nedir?

Konkordato, bir çeşit borcun yapılandırılma şeklidir. Bu vesile ile borçlarını ödeyemeyecek durumdaki şirket ve kooperatiflerin bir kısım borçlarından kurtulup faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilmeleri amaçlanır. Müessesenin faaliyetlerini iyi niyetli ve dürüst bir şekilde sürdürüyor olması halinde uygulanır.  egehaber.com Konkordato, 4 farklı şekilde değerlendirilebilir:

*Adi konkordato,
*İflastan sonra konkordato,
*Mal varlığının terki suretiyle konkordato,
*Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.
Adi konkordato, konkordatonun basit hali olarak değerlendirilebilir. Borçlunun talebi ile işlem başlatılır. İflastan sonra konkordato talebinde ise iflas eden borçlunun alacaklılarının kabulü gereklidir, değerlendirme buna bağlı şekilde yapılır. Mal varlığının terki suretiyle konkordatoda borçlunun mal varlıklarının tamamı ya da bir kısmı alacaklıların tasarrufuna bırakılır, böylece bu mal varlıklarının üçüncü kişilere devri mümkün hale gelerek borçların ortadan kalkması durumu söz konusu olur. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında ise alacaklılar ve borçlular arasında uzlaşarak konkordato yoluna başvurulur.

Konkordatoda Alacaklı Ne Yapmalıdır?

Konkordatoda alacaklıların durumu, alacakları bulunan ve konkordato ilan eden müesseseye atanan konkordato komiserine durumu bildirmeleri ile önem kazanmaktadır. Alacaklının parayı tahsil edebilmesi için konkordato ilanını takip eden 15 gün içerisinde durumu konkordato komiserine bildirmesi ve komiserin bu durumu alacak defterine işlemesi gerekmektedir. Aksi halde konkordato sürecinde alacaklının borcu tahsil etmesi mümkün değildir.

Alacaklıların belirlenmesinin ardından konkordato komiseri ile alacaklıların bir arada yürüttüğü müzakere süreci, ödemelerin gerçekleşme durumunu belirler. Bu bağlamda, alacak defterinde kaydı bulunmayan alacaklılar konkordato müzakerelerine katılamamaktadır.

Konkordatoda Ödeme Planı Nasıl Oluşturulmaktadır?

Konkordatoda ödemelerin nasıl yapılacağının belirlenmesi işlemi, konkordato komiserinin kontrolü dahilinde gerçekleştirilmektedir. Alacaklıların konkordato ilanının ardından alacak defterine alacaklarını kaydettirmesinin ardından, müzakere sürecinde alacaklıların görüşleri alınır. Bu kapsamda ödeme planı alacaklıların üçte iki çoğunluğunun kabul etmesi ile oluşturulur. Akabinde borçların tahsilat işlemi bu ödeme planı dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Konkordatoda Geçici Mühlet

Konkordato ilan eden müesseselere verilen geçici mühlet, bu süreçte alacaklıların icra takibi başlatmalarını engellemek içindir.  egehaber.com İflas sonrası gerçekleşen konkordato taleplerinde geçici mühlet verilmesi durumu söz konusu değildir. Konkordato ilan eden iyi niyetli şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için başvuruyu gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda verilen geçici mühlet süresi, borçlarının bir kısmını ödeyerek ya da borçları ödemek için zaman kazanarak müesseseyi ayakta tutabilmesi için gereklidir.

İflastan sonra konkordato halinde geçici mühlet verilmemesinin sebebi, halihazırda muaccel bir borcun bulunmasından kaynaklıdır. Diğer konkordato tiplerinde borçların ifa tarihi henüz gelmemiş olup işlem için belirli bir süreç tanınması hali söz konusudur.

Konkordatoda geçici mühlet süresinin hızlı bir şekilde alınabilmesi için talep esnasında gerekli evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli evraklar şunlardır:

*Konkordato ile birlikte borçlunun alacaklıların da onayı ile hazırladığı ödeme planını kapsayan konkordato ön projesi,
*Borçlunun mal varlığını gösteren belgeler,
*Alacaklıların alacak miktarlarını ve bu alacak halindeki imtiyaz durumlarını gösteren liste,
*Borçlunun iflası halinde yaşanacak durum ile konkordato halinde yaşanacak durumun alacaklıların alacağı meblağ ile bağlantılı olarak yapılan kıyaslamayı gösteren belge,
*Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetim kapsamında, konkordato ön projesinde sunulan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ve rapora ait dayanaklar.
Yukarıda bahsi geçen evrakların yanı sıra, hakim ve konkordato komiseri gerekli gördüğü durumda her türlü belgenin ibrazını talep edebilir.

Konkordatonun Reddinin Sonuçları

Konkordatonun hakim tarafından reddedilmesi halinde müessese için iflas ve ihtiyati haciz uygulanabilir hale gelmektedir. Borçlarını ödeyemeyen işletmeler, taleplerinin konkordato hükümlerine uygun olmaması halinde borçlarını normal şartlara uygun şekilde ödeme zorunluluğu altına girmektedir. Aksi halde borcun ifa edilmemesine yönelik olarak var olan hükümler uygulama alanı bulacaktır. Konkordatonun reddine karar veren mahkeme, doğrudan müessesenin mal varlıklarına ihtiyati haciz kararı uygulayabilir ve şirket iflas hükümleri gereğince cezai sorumluluğu üstlenir.

Konkordato Hangi Kanun Kapsamındadır?

Konkordato ile ilgili kanun hükümleri, Türk hukukunda İcra ve İflas Kanunu kapsamına girmektedir. Kanunda bulunan 285-309. maddeler arasında konkordato ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Burada bulunan hükümlerde konkordato şartları, konkordatonun kimler için uygulanabilir olduğu gibi konularla ilgili detaylar mevcuttur.

Kaynak: egehaber.com

HABERLERİMİZİ TELEGRAM’DAN DA TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

http://t.me/egehaber