Kamu

Kamu kurumuna en az lise mezunu 256 personel alınacak!

Kocaeli Üniversitesi farklı meslek dallarından 256 personel alımı yapacağını duyurdu. Birimlere göre en az lise, önlisans ve lisans mezunu olanların başvuru yapabileceği ilanda alımların, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacağı bildirildi. Peki, Üniversite hangi kadrolar için alım gerçekleştirecek? Son başvuru tarihi ne zaman?

Kocaeli Üniversitesi, sağlık fizikçisi, eczacı, hemşire, fizyoterapist, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, laborant, diğer sağlık personeli kadroları için 256 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. KPSS puan esasına göre alım yapacak olan üniversite, başvuruların 20 Mayıs 2020 09:00 ile 03 Haziran 2020 tarihleri arasında, saat 17:30’a kadar kabul edileceğini açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

E- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Online Başvuruda Sisteme eklenmesi Gereken Belgeler

1-1 adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

7- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:30’a kadar müracaat kabul edilecektir.

Süresinde 1016 Diğer Sağlık Personeli 3 Anestezi veya Anestezi teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe 1017 Diğer Sağlık Personeli 1 Diyaliz Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe 1018 Diğer Sağlık Personeli 2 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.) Özel Bütçe 1019 Diğer Sağlık Personeli 1 Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır. Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde personelbasvuru@kocaeli.edu.tr adresine mail gönderebilirler. Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvurularım sekmesinden tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLAN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.