İzmir Haberleri

Izmir’de meslek odalarının İnciraltı tepkisi bitmiyor!

İzmir İl Toprak Kurulu’nun İnciraltı için aldığı “tarım dışı planlama yapılabilir” görüşüne tepkiler bitmiyor. Son olarak Şehir Plancıları Odası da şehircilik ilkelerine aykırı olan bu kararın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İzmir İl Toprak Kurulu’nun İnciraltı için verdiği “tarım dışı planlama yapılabilir” görüşüne tepkiler her gün daha da artıyor. Son olarak Şehir Plancıları Odası’da alınan kararın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Oda tarafından yapılan açıklamada, mahkeme tarafından alınan karar hatırlatılarak tarım dışı kullanılamacağının tescillendiği de belirtildi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu şu bilgileri verdi: “İnciraltı bölgesine ilişkin Turizm Merkezi ilanı sonrası onaylanan, alanın ve çevresinin doğal niteliklerini, tarımsal niteliğini, doğal sit olma özelliğini yok sayan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olan, kamu yararı içermeyen çok sayıdaki imar planı iptal edilmişken ve İl Toprak Koruma Kurulunun 10.03.2010 tarih ve 17818 sayılı kararının iptaline yönelik yargı kararı ile de alanın tarımsal niteliği onaylanmışken, “tarım dışı planlama yapılabilir” görüşü veren  İl Toprak Koruma Kurulunun 23.09.2020 sayılı kararı kabul edilemezdir.

Odamızın İnciraltı bölgesine yönelik geçmişten günümüze ilettiği görüş yine geçerli olup, önceliğimiz her zaman olduğu gibi toplum ve doğa yararıdır ve olmaya da devam edecektir.

TURİZM MERKEZİ ALANI OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İnciraltı bölgesi, her defasında sınırları genişletilmek üzere 13.09.1989, 20.09.1991 ve son olarak 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ile Turizm Merkezi Alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ilk kez 1999 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş, 2002 yılında sit derecesi değiştirilerek 1, 2, 3.Derece Doğal Sit Alanları belirlenmiş ve son olarak da, 2007 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırı genişletilmiştir.

Turizm Merkezi Alanı ilanı öncesi onaylanan planlarda alanın ağırlıklı olarak Tarım Alanı kararı korunmuş, daha çok kuzey kısmı planlara konu edilmiştir. 1973 yılı İzmir Metropoliten Alan Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” ve “Rekreasyon Alanı”, 1986 yılında onaylanan Nazım İmar Planında ise “Tarım Alanı”nda kalmaktadır. 2007 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ve 2009 yılında onaylanan 1/100000 Çevre Düzeni Planında  “Tarım Alanı” kararı korunmuşsa da alanın tümüne yönelik planlar aracılığıyla yapılan müdahaleler, Turizm Merkezi Alanı ilanı sonrasında  başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

HUKUKEN VAR OLAN TESCİLE AYKIRI BİR GÖRÜŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından EXPO adaylık başvurusu gerekçe gösterilerek 2007 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile, İnciraltı bölgesine “Fuar Alanı” kararı getirildiğini hatırlatan Şehir Plancıları Odası İzmir Şibe Yönetim Kurulu, “ Bu tarihten sonra 2009 yılında ve sonrasında 2011 yıllarında onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planları ile de alanın tarımsal niteliği yok sayılarak yapılaşmaya konu kullanım kararları belirlenmiştir. Ancak söz konusu plan iptal edilmiştir.

Alanın tarım dışı amaçlı kullanımını uygun bulan İl Toprak Koruma Kurulunun 10.03.2010 tarih ve 17818 sayılı kararı, İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 19.01.2012 tarih ve E:2010/1020, 2012/31 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu kararla alanın tarımsal niteliği hukuken de tescillenmiştir” ifadelerini kullandı.

Doğal sit alanlarında plan onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesi ve alana özel çıkarılan 6324 sayılı İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun kapsamında İnciraltı bölgesinde yeni bir plan süreci başlatıldığı da vurgulandı. “Bunun üzerine alanı yapılaşmaya açacak şekilde ilki 02.01.2012 tarihinde olmak üzere, 04.03.2012 ve 06.08.2013 tarihlerinde alanın tarımsal niteliğine ilişkin yargı kararı da hiçe sayılarak iki ayrı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmıştır.  Ancak, bu planlar da yargıya taşınmış ve son onaylanan planlar da yargı kararları ile iptal edilmiştir” denildi.