Personel Alımı

İş Arayan Yazılımcılar! TÜBİTAK Bilgem Personel Alımı Yapacak!

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İlana göre TÜBİTAK, Ar-Ge personeli, Ar-Ge teknisyeni, Yazılımcı alanlarında alım yapılacak. TÜBİTAK Bilgem’ e başvuru yapmak isteyen adaylar 16 Ağustos tarihine kadar “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden başvurularını gerçekleştirebilir.

GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, tecilli veya muaf
olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmama