Personel Alımı

İdari Memur alımı yapılacak: KPSS 70 puanı olanlar başvurabilir!

İdari memur alımı için ilan verildi. KPSS 70 puanı olalar alım için başvuruda bulunabilecekler. Başvuru şartlarını sağlayanlar en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 (Onyedi) personel alımı gerçekleştirilecek. Şartları sağlayanlar 25 Ekim 2021 Pazartesi gününe kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sınava Katılma Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c. 18 yaşını bitirmiş olmak,

d. Uzman yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

e. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) (Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz)

f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

h. Uzman Yardımcısı ile İdari Memur için görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, İdari Memur (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

i. TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j. Uzman Yardımcısı kadrosu için; 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1’de belirtilen puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce’den 2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k. İdari memur kadrosu için; 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo 1’de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.

l. İdari Memur (Engelli) kadrosu için; 15.11.2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de belirtilen puan türünden, asgari 70 puan almış olmak.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterlik evrak kayıt birimine 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. İstenilen belgelere https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/guneydogu-anadolu-ihracatci-birlikleri-genel-sekreterligi-personel-alimi-duyurusu-249.html adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.