16 Mayıs 2018 Çarşamba 22:02
'Torba teklif' mecliste kabul edildi ve yasalaştı
banner551

Kanuna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a  dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler uyarınca faaliyet izni veya  yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin Türk lirasından 250  bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz  faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya  kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

Ancak yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından  veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya  yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları  veya işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak  durdurulacak. Durdurma işlemleri valiliklerce yerine getirilecek.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak çıkarılan  mevzuat kapsamında faaliyet izni veya yetki verilen anonim şirketler, Türk  Ticaret Kanunu kapsamında "özel kanuna tabi anonim şirket" olarak  değerlendirilecek.

KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEMEME CEZASINDA İNDİRİM

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında  azaltılacak.

Kanuna göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı  karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti  ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında  uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.

İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi  terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak  çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil  edilebilecek.

Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu  cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen, ancak  düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmayan para cezaları  hakkında ise uygulanmayacak.

"Geçiş ücreti ödemeden otoyollardan geçenlere, geçiş ücretinin 10 katı  tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilmesi" hükmü, Avrasya  Tüneli'nden geçişleri de kapsayacak.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman  Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım  Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında, hak sahibi olup başvuru  yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre  içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda,  sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin  ödeme süresi, 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılacak.

Kanunla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 15 üyeden oluşan birlik  yönetim kurulu 21 üyeye çıkarıldı.

"Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış  tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde  üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaktır."  hükmü ile "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki belgesi almadan veya  bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 50 bin lira idari para cezası  verilir." hükmünün 1 Temmuz 2018 olan yürürlüğe girme tarihi, 1 Temmuz 2019  olarak değiştirildi.

AOÇ ARAZİSİ ANKARA BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLECEK

Kanunla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile  Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) belirlenen arazisi Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı ile AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek kaydıyla,  AOÇ Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak bir  protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park,  rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını  karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis  ediliyor.

Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve  malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne devredilecek. Tahsis  edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla  29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

AOÇ'nin belirlenen arazisinin kiraya veya işletmeye verilmesinde, "AOÇ  arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz." hükmü  geçerli olmayacak.

TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİK

Kanunla, tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal  sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın  tahsili sağlanıyor.
Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım  hizmet bedeli borcunun yanı sıra tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji  borcu bulunması halinde; DSİ, işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya  tüzel kişi, elektrik dağıtım şirketi veya elektrik perakende satış şirketi,  tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarını bildirecek.

Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek, DSİ  veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik  dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.

Kanunla, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya  kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri,  Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Ancak  finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans  şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, sürekli olarak  işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükellefler ile kayıtlarını  Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler  bundan yararlanamayacak.

Mükellefler yeniden değerleme işlemlerini 30 Eylül 2018'e kadar  yapacak.

Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi  net bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarı, pasifte özel bir fon hesabına  alınacak ve bu tutar üzerinden yüzde 5 oranında hesaplanan vergi, belirtilen süre  ve şekilde bir beyannameyle vergi dairesine ödenecek.

Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu  değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih  itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının,  sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen  veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile  ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.

BAKANLAR KURULUNA VERİLEN YETKİ GENİŞLETİLİYOR

Kanunla, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dahil  edilebilecek bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ilişkin Bakanlar  Kuruluna verilen yetki genişletiliyor.

Buna göre; Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca  bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini,  sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre  hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı da  uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Vakıflar; sadece toplu iş sözleşmesi kapsamıyla ilgili olmak üzere,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce veya  yetkili kıldığı işveren sendikasınca imzalanan işletme toplu iş sözleşmesi  kapsamındaki kamu iş yerleri olacak.

Kanunla, Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair  Kanun'da düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, hak sahibi olan ancak kullandıkları taşınmazlarına ilişkin  satış işlemleri henüz gerçekleşmemiş vatandaşlardan ecrimisil alınmayacak,  tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve başvuru tarihi itibarıyla  son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri de satış bedelinden mahsup  edilecek.

Rize'de ihtiyaca rağmen tesisin inşa edileceği uygun arsa  bulunamadığından, Kıyı Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle bu kentte kıyıda sağlık  tesisi yapılabilecek.

TÜTÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Kanunla, kooperatiflerce gerçekleştirilen tütün üretimiyle ilgili  düzenleme yapılacak.

Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin  üretildiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün  üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu kooperatiflerce kurulacak sarmalık  kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni teknolojiyle tesisler  kurma şartı aranmayacak.

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'a göre; doğal afetler, salgın hastalıklar, can, mal kaybı  tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden  ya da yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek.

Kanuna göre, 24 Şubat 2018'den önce ihale edilen elektrik alım  sözleşmelerinden, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kabulü yapılan  veya devam edenlerin 1 Ocak 2016'dan sonra gerçekleştirilen kısımları için ek  fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usullerin tespiti  konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Büyükşehir belediye meclisi, şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve  hattı kullanan sayı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili  toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesinde yetkili olacak.

Büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu  taşıma hatlarının işletmesi, o bölgede kurulu taşıma birlik veya  kooperatiflerinden temin edilebilecek. Taşıma birlik veya kooperatiflerine,  belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak  yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilecek.

Oda kuruluşu yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün  olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları, esnaf ve sanatkarlar odaları  birlikleri marifetiyle tutulabilecek. Esnaf ve sanatkarlara odalarca verilen  hizmetler de ilçelerde şube açmak suretiyle birliklerce verilebilecek.

Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde, kurulu  oda bulunmaması durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkarların kayıt  edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca  belirlenecek.

EKSİKLİĞİN 15 GÜN İÇERİSİNDE DÜZELTİLMESİ İHTARI

 Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi gereken bildirge, beyanname,  belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının  eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin  işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini  aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün  içerisinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK'ye bildirilmemesi  halinde idari para cezası verilecek. Eksikliğin işverence tespit edilmesi  durumunda ise bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK'ye  verilmesinden itibaren 15 gün olacak.

İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine  verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için,  vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici  fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl  içerisinde defaten ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

BİSMİL'DEKİ ÇELTİKLİ MAHALLESİ İÇİN DÜZENLEME

Kanunla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çeltikli Mahallesi'nde  hak sahibi olarak kabul edilerek kendilerine 2003 ve 2004 yıllarında taşınmaz  verilen, ancak konutları ve işletme binalarının zemin hareketlerinden dolayı  hasar gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak sahibi ailelere ilişkin de  düzenleme yapılıyor.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde  Diyarbakır Valiliğince yaptırılacak teknik tespit raporuna göre hak sahiplerine  yapılacak yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren 180 gün içerisinde,  varsa açmış oldukları davadan feragat ederek müracaat edenlerin konut ve işletme  binaları yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak. Bu süre sonrasındaki müracaatlar  dikkate alınmayacak ve herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.

Bu aileler; yapılan ve inşa edilecek yapıların bedelleri için İskan  Kanunu mevzuat hükümlerine göre yeniden borçlandırılacak ve varsa önceden  ödedikleri bedeller güncellenerek yeni borçlarından mahsup edilecek. Konutları  yeniden yapılacak hak sahibi ailelere, talep etmeleri halinde konutları teslim  edilinceye kadar borçlarına eklenmek kaydıyla kira yardımı yapılabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.