Memurlara yanlışlıkla fazla yatan parayı devlet geri isteyebilir mi?

Devlet memurları, hesaplarına fazladan yatan ücretlerin devlet tarafından geri istenip istenemeyeceğini merak ederken, aradaki farkın geri tahsil edilmesi konusunda bir süre limiti olup olmadığını da öğrenmek istiyor. İşte kanuna göre hatalı yatan ücretlerin durumu ile ilgili tüm detaylar...

GÜNDEM 14.02.2019, 20:29
Memurlara yanlışlıkla fazla yatan parayı devlet geri isteyebilir mi?

Çeşitli sebeplerle kendisine fazladan ödeme yapılan memurlar, aradaki farkın kendilerinden istenip istenemeyeceği konusundaki sorulara cevap arıyor. Bazen bu hatanın yıllar sonra fark edilmesi durumunda çok büyük meblağlar söz konusu olduğunda geri ödeme güçlüğüne düşebilen çalışanlar, hatalı ödemeler ile ilgili yasal prosedürü ve kanunun bu konuda ne hüküm verdiğini öğrenmek istiyor. İşte cevaplar...

YANLIŞLIKLA YAPILAN FAZLA ÖDEMELER NE SÜRE İÇERİSİNDE GERİ İSTENEBİLİR?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü, E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı memurlara hatalı ödemenin geri alınması hakkındadır: Kararda şöyle denir:

1-İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın istirdadına, bir mahkeme kararma lüzum olmadan karar verebileceğine ve bu karara karşı açılacak davaların çözümünün Danıştay'ın görevi içinde olduğuna 21/12/1973 gününde yapılan müzakerede oy çokluğuyla,

 2-İdarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğine 22/12/1973 günü yapılan müzakerede oy birliğiyle,

3-Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde kabil olduğuna ve 90 günlük süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceğine 22/12/1973 günü yapılan müzakerede esasta ve gerekçede oy çokluğuyla, karar verildi.

Kararda geçen 90 gün, daha sonra çıkarılan kanun ile 60 gün olarak belirlenmiştir.

Danıştay 11. Daire Esas No:2002/2860, Karar No:2005/415 ile de fazla ödemenin geri alınması hakkında verilen kararda şöyle denilmektedir:

"...Bu durum karşısında, yukarıda yer verilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında yer verilen ilkeler ve olayın gelişimi gözetildiğinde, söz konusu ödemelerin yapılmasında açık hata bulunmadığı gibi, davacının herhangi bir gerçek dışı beyanı ve hilesi de bulunmadığından, bu şekilde yapılan ödemelerin istirdadının, ancak en son yapılan hatalı ödeme tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan sürede gerçekleşen yersiz ödemelerle sınırlı olacağı, bu süreyi aşan dönemlerde yapılan ödemelerin geri alınmasının ise mümkün olmadığı, bu itibarla mahkeme kararının, bu süreyi aşan dönemlere ilişkin hüküm fıkrasında isabet bulunmamaktadır. "

HATALI MEMUR DEĞİLSE 60 GÜNÜ GEÇEN ÖDEMELER GERİ İSTENEMEZ!

Sonuç olarak;  idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerle örneğin memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ödenmesi gibi yapılan fazla ve yersiz ödemelerin, ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi mümkündür. Bu süre geçtikten sonra yapılan hatalı ödemeler geri alınamaz. Ancak olayda şahsın kötü niyeti varsa geri isteme için bir zaman sınırı bulunmamaktadır.

Yorumlar (0)