Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğiitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan,  6764 sayılı "Milli Eğiitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunla eğitim alanında önemli  düzenlemeler yapılacak. Buna göre, özel öğretim kurumlarında olduğu gibi  öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma  ruhsatı, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek, mevzuata aykırılık tespit edilirse  Bakanlıkça kapatılabilecek. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 5'ten 7'ye  çıkarılacak.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı", Hukuk  Müşavirliği ise "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde teşkilatlandırılacak.

Aday çırak, çırak, kalfa, ustalar, genel ve mesleki eğitimlerini verme  görevi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden alınıp  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne verilecek.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakan veya bakanın yetkili kılması üzerine  müsteşarın emri veya onayıyla bakan adına verilen görevleri yapacak.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığına verilen görevlerin yerine  getirilmesi amacıyla, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan Maarif  Müfettişleri Başkanlığı kaldırılıyor. Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, başkanlık  birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli bakanlık maarif müfettişi ve  müfettiş yardımcılarından oluşacak.

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına, proje okullarında  okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin  rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde bakan onayıyla  çalışma merkezleri kurulabilecek veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilecek.  Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda bakanlık  maarif müfettişi ve bakanlık maarif müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine,  birimlerine kayıt ve kabul işlemleri, engelli birey ve eğitim personelinin ders  devam takibi, 1 Eylül 2017'den itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya  kameralı görüntüleme sistemiyle yapılacak.

Maarif müfettişleri inceleme, araştırma hizmetleri verecek
Maarif müfettişleri, illerde il müdürlüklerine bağlı olarak inceleme,  araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri  yapacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde,  "Bakanlık Maarif Müfettişi" unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere  "Maarif Müfettişi", "Eğitim Müfettişi", "Milli Eğitim Denetçisi" ve "İl Eğitim  Denetmeni" unvanlarını ibraz etmiş olup halen bakanlık teşkilatında görevli  olanlar ile bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen  çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yabancı  dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar,  2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi  tutulmaksızın bakan onayı ile "Bakanlık Maarif Müfettişi" atanabilecek.

Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar  ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak  atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde  5'ini geçemeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul ve kurumların eğitim ve  öğretim programları, taslak ders Kitapları, eğitim araç gereçleri, sınav  sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ödenecek bedel ile telif  ücretleri, taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme  işlerinde görev alanlara yapılacak ödemeler, döner sermayeden karşılanacak.

Bakanlıkça gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav  sorumluları, sınav koordinatörüne, yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon  başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine,  soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan  diğer personele, döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenecek.  Bakanlığın merkez teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeline, sınav  sorularının hazırlanmasına katkıları nedeniyle ayrıca soru ücreti ödenmeyecek.

Maarif müfettiş yardımcılarından yeterlilik sınavına girebilmek için  gerekli süreyi tamamlayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki  mevzuat hükümlerine göre yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi  olduğu özlük haklarından yararlanacak.

Aylıksız izinli sayılacak
Kanunla yurt dışına gönderilen bursiyerlerin eş ve çocuklarının tedavi  giderlerinin karşılanmasına da imkan sağlanıyor.

Mecburi hizmetle yükümlü bulunanların yetiştirme, eğitim veya staj  sürelerinin bitiminden itibaren en çok 3 ay içinde kurumlarına başvurma  zorunluluğu 2 ay şeklinde değiştiriliyor.

Yurt dışına gönderilmeye hak kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle ruh  veya beden sağlığı bozulan öğrenciler, hastanelerden alacakları sağlık kurulu  raporu ve bakanlığın istediği diğer belgelerle sağlık durumlarının öğrenimlerini  sürdürmelerine imkan vermediğini belgelendirmeleri halinde, öğrencilikle  ilişikleri kesilecek. Bu öğrenciler tahsil masrafı ödemeyecek, mecburi hizmetle  yükümlü tutulamayacak.

Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen memurlar, öğrenim süreleri  boyunca aylıksız izinli sayılacak. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp  mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere aylıksız izinli olarak  ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların  ilgili kadrolarına en geç 6 ay içerisinde naklen atanacaklar ancak 2 ay içinde  görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

Çıraklık eğitimi
Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor. Ortaöğretim,  ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel,  mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü  kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine  göre diploma verilecek ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma  alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini  tamamlaması gerekecek.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, YÖK  tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde,  merkezi sınavda aldıkları puanlara, ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın YÖK  tarafından tespit edilecek katsayıyla çarpımı sonucunda bulunacak puan eklenecek.

YORUM EKLE