Bunu yapana 30 yıla kadar hapis cezası verilecek!

TBMM Genel Kurulunda, Maden  Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek, yasalaştı. 

GÜNDEM 15.02.2019, 13:20
Bunu yapana 30 yıla kadar hapis cezası verilecek!

TBMM Genel Kurulunda, Maden  Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek, yasalaştı. 

Yasa şu değişiklikleri getiriyor:

Bakır, kurşun, çinko, demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel,  alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre tesislerde metal hale  getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak.

PARA CEZALARI GELİYOR

Düzenleme ile kanuna aykırı iş yeri açan ve faaliyet gösterenlere para cezası verilecek. Buna göre; çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya düzenlemeye aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 46 bin 579 lira tutarında idari para cezası uygulanarak, bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde üç kez tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilecek.Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve  incelemelere katılmaması, herhangi bir nedenle tetkik ve incelemeleri engellemesi  halinde 31 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kanunla, MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı  şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de  bulunmasına imkan tanınıyor.

EÜAŞ, ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli  kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin  yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı  devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.

Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde bulunan  sahalar bölünerek devredilebilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden ruhsatı sahipleri ile  yaptığı arama ve araştırma tip sözleşmelerinin maden siciline bilgi amaçlı şerh  edebilecek

Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün  izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak.

Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin  Türkiye'de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları  sağlanarak yerli üretimin artmasına katkıda bulunulacak.

Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiillere yüksek cezalar getiriliyor.

Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı  bulunan şirketler, para cezasından önce ihtar edilecek. İhtara rağmen aykırı  durumunu gidermeyenlerin işleri geçici olarak durdurulacak, devamında  düzeltmeyenlere ise para cezası uygulanacak.

Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik patlayıcı cihaz imal  eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veya  kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası  verilecek.

Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesisini  geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletenler 4 yıldan 8 yıla kadar hapisle ve  5 bin gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerine ait izinler, talep  edilmesi halinde son ödenen arazi izin bedeli, Vergi Usul Kanunu uyarınca  belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 yıla kadar  uzatılacak.

Ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine,  tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 250 lira ceza uygulanacak.

Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar  işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak ceza verilecek

RUHSAT GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN VERİLECEK

Düzenleme ile; madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilecek. Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim için yapılan faaliyetler, 'maden işletme faaliyetleri' olarak adlandırılacak.

Yorumlar (0)
14°
açık