GündemKamu

Evi olan herkes için değişti: 2022 yılında uygulanacak!

Evi olan vatandaşları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik uygulanacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1,268 TL’den 1,508 TL’ye, diğer yapılar için 874 TL’den 1,040 TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “268 bin TL” ibaresi “320 bin TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Teminat
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin;
a) 4 üncü, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.