Noter şartı kalktı, işçilere sendika yolu açıldı!

Noter yerine e-devlet uygulamasına geçilmesiyle birlikte işçilere sendika yolu açıldı.

Noter şartı kalktı, işçilere sendika yolu açıldı!
Sendika üyeliği ve istifaların noter yerine “e-devlet” üzerinden yapılmaya başlanması, işçilere bir anda sendika yolunu açtı. Yeni uygulamanın ilk 11 gününde 12 bin işçi sendikalı oldu, 1248 işçi ise sendika değiştirdi.

Noter şartı kalktı

Sen­di­ka­lar Ya­sa­sı­’n­da ge­çen yıl ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le sen­di­ka­ya ye­ni üye­lik­te ve is­ti­fa­da ara­nan no­ter şar­tı rafa kal­dı­rıl­dı. Geçen yıl değiştirilen bu  mad­de­nin uy­gu­la­ma­sı 7 Ka­sım 2013’te baş­la­dı. Böy­le­ce sen­di­ka­lı ol­mak ya da sen­di­ka­dan çık­mak is­te­yen iş­çi­le­rin 200 li­ra­lık mas­rafı karşılaması ve noter şar­tı ta­ri­he ka­rış­tı.

En çok Hizmet-İş tercih edildi

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­dan edin­ilen bil­gi­le­re gö­re 7 Ka­sım-18 Ka­sım ara­sın­da, e-dev­let üze­rin­den ya­pı­lan sen­di­ka üye­li­ği yak­la­şık 12 bin ol­du. Ye­ni uy­gu­la­ma­da en faz­la ter­cih edilen sen­di­ka 2 bin 52 ye­ni üyey­le Hiz­met-İş olur­ken, ikin­ci sı­ra­da bin 679 üye ile Türk Me­tal bulundu. Bu sen­di­ka­la­rı 905 üyey­le Be­le­di­ye-İş, 689 üye ile Tes-İş ve 673 üye ile Öz Fi­nans-İş iz­le­di. 11 gün için­de 1801 iş­çi de üye­si ol­du­ğu sen­di­ka­la­rın­dan is­ti­fa etti. İstifa eden bu iş­çi­le­rin 1248’i ye­ni­den bir baş­ka sen­di­ka­ya üye ol­du. Bu­na gö­re 553 iş­çi sen­di­ka­lar­dan kop­muş ol­du. Sen­di­ka­lar ara­sın­da­ki ge­çiş en faz­la me­tal sek­tö­rün­de ya­şan­dı.

Bankacılar sorunların çözülmesini istiyor

Öz Fi­nans-İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Eroğ­lu, ban­ka ça­lı­şan­la­rı­nın yo­ğun­luk­tan do­la­yı e-dev­let şif­re­si al­ma­ya bi­le fır­sat bu­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­rı­ca Zi­ra­at ve Halk­bank ça­lı­şan­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nın iş­çi ye­ri­ne söz­leş­me­li per­so­nel gö­rün­me­sin­den do­la­yı sen­di­ka üye­si ola­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Eroğ­lu, so­run­la­rın çö­zül­me­si­ni is­te­di.


E-dev­let üze­rin­den sen­di­ka­ya ilk üye­lik baş­vu­ru­su­nu ya­pan Tay­fun Ka­sır­ga “Sis­te­me gi­ren ilk ki­şi­nin ben ol­du­ğu­mu son­ra­dan öğ­ren­dim. Me­sa­i kav­ra­mı­mız yok. Ço­ğu za­man haf­ta ta­ti­li­miz bi­le yok. Ay­nı şu­be­de ay­nı işi ya­pan­lar ara­sın­da den­ge­siz bir üc­ret po­li­ti­ka­sı var. Bu so­run­la­rın çö­zül­me­si için sen­di­ka­ya üye ol­du­m” de­di.
Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2013, 17:40
YORUM EKLE