Gündem

Doğal gaz ile ilgili yeni karar: Artık en az 3 taksit yapılacak!

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün yayımlandıç Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, abone bağlantı bedelini taksitler halinde ödemeyi talep eden müşterilere artık en az 3 taksit yapılacak.

Doğal gaz kullanan ve doğal gaz kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiriyor. Bugünkü Resmi Gazete’de ‘Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Söz konusu yönetmeliğe göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 (üç) eşit taksit yapılacak.

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkân veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili ve diğer mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabilmesi Kurum izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir. Diğer mevzuattan kaynaklanan belgelerin geçerli ve doğru olarak mevzuata uygun şekilde tesliminden bağlantı başvurusunda bulunan talep sahibi sorumludur. Bağlantı anlaşmasında sorumluluğun talep sahibinde olduğu belirtilir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır veya mesafeli sözleşme yapılır.

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak bağlantı anlaşmalarında yer alır. Birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu yapılarda ilk yapılan bağlantı anlaşması sonrasında ilgili adresten gelen bağlantı talepleri için yapılacak bağlantı anlaşmalarında bağlantı bedeli ve sayacın devriyle ilgili hususlar dışında ilk bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilen bağlantıya dair hususlar yer almayabilir. Her bağımsız bölümün bağlantı bedeli, bölüme ait bağlantı anlaşma başvurusu sırasında başvuru sahibinden, merkezi ısıtma sistemi bağlantı anlaşma başvurusu esnasında her bir bağımsız bölüm adına yapı yönetiminden tahsil edilir.

Bağlantı anlaşmalarının yapılması esnasında dağıtım şirketi tarafından tüm başvuru sahiplerine, iç tesisatın yapımı için anlaşacakları sertifikalı firmalar ile yapacakları sözleşmelerde işin geciktirilmesi, eksik yapılması ya da hiç yapılmaması durumlarında tarafların mağdur olmaması için özel hukuk yoluna başvurabileceklerine ilişkin, açıklayıcı bilgilendirme yapılır.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz. Servis hattının yapımına başlanmamış ise talep sahibinin başvurusu ile 5 (beş) iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Servis hattı yapımına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak izin başvuruları, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mercilerin başvuruyu belli tarihlerde kabul ettiği durumlarda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmaz. Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir. Gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle 90 (doksan) gün içerisinde servis hattının tamamlanamayacak olması halinde, süre bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli iade edilir. Başvuru sahibinin abone bağlantı bedelinin iade edilmesini istemediğine dair yazılı başvuru yapması halinde talep edene kadar iade yapılmaz. Bağlantı bedelinin iadesinde güvence bedelinin iadesinde uygulanan güncelleme yöntemi geçerlidir. İlgili merciler tarafından kazı izinlerinin verildiği tarihte sürenin bitimine 30 (otuz) günden daha az süre kalmış ise tüketiciye bilgi verilerek servis hattı 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanır.

Abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 (üç) eşit taksit yapılır. Bu fıkra kapsamındaki ödemeler hakkında kredi kartlarına ilişkin yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve oluşan finansman maliyetleri tarife kapsamında dikkate alınmaz.

Yapı veya tesiste değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek maliyetler ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.
Serbest tüketicilerin bağlantı bedelinin hesaplanmasında abonelerin bağlantı bedeli hesap yönteminin kullanılması, sadece aynı binada yer almaları ve tüm bina bağlantısının tek bir bağlantı hattı veya servis hattı ile sağlanmasının zorunlu olması durumunda mümkündür.

Aynı yerleşkede serbest tüketiciler ve abonelerin bir arada bulunması durumunda şebekeye bağlantısı ayrı olarak yapılması zorunlu olan tüketiciler ile aynı yerleşkede bulunup yerleşke içi hatlarla tüketicilerin bina hat girişlerinin ayrıştığı durumlarda serbest tüketiciler ve abonelerin bağlantı bedelleri ilgili mevzuatta belirtilen kendi usullerince hesaplanır.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Bağlantı talebine ilişkin teknik ve ekonomik değerlendirme ancak dağıtım şebekesinin ulaştığı cadde veya sokaklarda yapılabilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır. Kurulun bağlantı talebinin teknik ve ekonomik olmadığına karar vermesi halinde talep sahibinin maliyetleri üstlenmesi kaydıyla bağlantı tesis edilir.