Kamu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü büro memuru alacak!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü büro memuru kadrosunda personel alımı yapacak. Verilen ilanda son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile başvuru yapabilirler.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden büro personeli alacak. İlana Kişisel Durumu “Eski Hükümlü” veya “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvuru yapabilecekler. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Genel Şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek veya 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanunu veya 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu Kapsamına giren ve askerlik hizmetin yaparken 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmek,

3. İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 18-35 yaş aralığında olmak,

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a maddesi),

5. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6. KPSS sınavına girmiş olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.)

8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

9. Adayların son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10. Her aday, İŞKUR tarafından ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilir.

11. İşe alınacak sürekli işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13. İşbu ilan metninde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze isimleri bildirilse dahi başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Özel Şartları

1. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak olan sürekli işçi kadroları için başvuruda bulunacak adayların, başvurunun son günü itibariyle duyuruda yer alan tabloda meslek koduna ilişkin talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2. Başvuruda bulunacak adayların istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.