Personel Alımı

Çanakkale Belediyesi Personel Alacak! 30 Yaşını Doldurmamış Vatandaşlar…

Çanakkale Belediyesi personel alımı yapacağını duyurdu. 30 yaşını aşmamış ve KPSS sınavından en az 60 puan almış iş arayan vatandaşlar alınacak. İtfaiye eri, zabıta memuru gibi alanlarda yapılacak alıma başvuracak adaylar için son gün 27 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Çanakkale Belediyesi personel alımı ilanının şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,