Ekonomi

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak: 4 Yıllık mezunu olanlar başvurabilir!

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı kadrosunda alım yapmak için ilan verdi. Verilen ilanda başvuru yapacak olan adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerektiği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı için ilan verdi. Verilen ilanda alımların yazılı sınav ile yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylardan istenilen şartlar da açıklandı.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Bodrum Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için 22/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacak yazılı sınav başvurularında uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıda belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,
Müfettiş olarak görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

2.3 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonraki doğumlular),

Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022-03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır.