Ekonomi

Belediye araç satışı yapıyor: Araba almak isteyenler için fiyat açıklandı!

Bir belediye yaptığı yazılı açıklama ile araç satışı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda yapılan açıklamada, söz konusu aracın 23 Haziran 2022 tarihinde satışa çıkacağı bildirildi. Satışı yapılacak olan aracın muhammen bedeli yapılan açıklamada bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi maliyetleri yüksek ve eski döneme ait lüks araçları satışa çıkarıyor. Daha önce eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracı da açık ihale yöntemiyle satan belediye, bu kez 1 adet zırhlı arazi aracı için duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamalarda, eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan lüks cipin, 1,8 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılacağı bildirildi.

Bu kapsamda yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ASKİ kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçtiğimiz yıl aralık ayında teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle 23 Haziran 2022 tarihinde açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İstekliler, ayrıntılı bilgiye ise “https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/2923” adresinden ulaşabilecek.

İhale Metni

1-Belediyemizce: 1 adet aracın 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereği Açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

2-Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 300,00.- TL+(%18 KDV) karşılığında Emniyet Malı Hipodrom cad. No:5 13. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3-İhale 23/06/2022 tarihinde Perşembe günü saat: 14:00’de Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 1. Kat Yenimahalle /ANKARA adresindeki Encümen Toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler; ihale şartnamesi ihale günü saat 10:00’a kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat:13 adresinde bulunan T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. Teklif Zarfı ihale günü saat 12:00’e kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat:7 adresinde bulunan T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4-İsteklilerce teklif verecekleri araç için tahmini bedelin %3’ü oranında 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır ;

a-İstekliler, ihale tarihine göre 6 ay içerisinde alınmış iş ve ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi,

b-Gerçek kişilerin imza beyannamesini, başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,
c- Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi,

ç- Araç için geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirtir belgeyi,

d- İdarece gerek görülen ve şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

İsteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi,

e- İsteklinin Tüzel kişi olması durumunda bulunduğu yerden siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde bir belgeyi ibraz etmesi,

f- İsteklinin Tüzel kişi olması durumunda Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır.

g- İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, araç alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza sirkiisü

h-Bu işe ait şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi şarttır.

6-İhale şartname dosyasının satın alındığına dair şartname alındı makbuzu ihale dosyasına eklenecektir.

7-İstekliler ihale şartnamesine göre KDV Hariç araç için teklif vereceklerdir.

8-İhale şartnamesi istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasında verilecektir.

9-İlanda bulunan aracın satış bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.

10-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankara.bel.tr web sayfasından öğrenebilir. İrtibat için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü 0312 507 25 03

11-İhaleye sunulan aracın ihale gününe kadar mesai saatler dahilinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan otoparkta görülebilecektir.

12-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.