Gündem

Artık zorunlu oldu: Tamamen değişti! 10 yıl süresi var

Yeni bir karar alındı. Artık zorunlu oldu. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, spor kulüplerine mali ve iktisadi durumu açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda 10 yıl sınırı da vurgulandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Spor kulüplerine, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu getirildi. Halka açık spor AŞ’ler de sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak.

DEFTER ZORUNLULUĞU

Yönetmelik kapsamında spor kulüpleri, vergi usul kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutacaklar. Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor AŞ bulunduran veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunlu olacak.

Bu kulüplerin spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye Muhasebe Standartları’na ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlanacak.

10 YIL SÜREYLE SAKLANACAK

Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette, hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 10 yıl süreyle saklanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam edilecek.