Personel Alımı

Aile Bakanlığı 2020 Aralık Dönemi Tercih Kılavuzu yayınlandı!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmetler kanunu kapsamında istihdam edilecekler için 2020 Aralık Dönemi Tercih Kılavuzu yayınlandı! Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak hak sahiplerinin kılavuzda yer alan açıklamaları ve hak sahiplerinden talep edilen genel ve özel şartları dikkatle okumaları, yalnızca şartlarını taşıdıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunmaları bir zorunluluktur. Şartlarını taşımadıkları kadro veya pozisyona tercihte bulunan hak sahiplerinin yerleştirilmeleri/yerleştirilseler dahi atanmaları mümkün değildir.

Hak sahiplerinin, kendilerinin ve diğer hak sahiplerinin mağdur olmaması için bu hususa azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca bir kere yararlanılabilecek olduğundan hak sahiplerinin tercihlerini yaparken bu hususu dikkate almaları ve çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir. Hak sahiplerinin yerleştirilmesi işlemlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen hak sahiplerine ilişkin listeler ve bu listelerde yer alan öğrenim düzeyleri dikkate alınacaktır.

İlgili Genel Müdürlükçe hak sahibi olarak bildirimi yapılmayan kişilerin tercih işlemlerine katılması mümkün bulunmamaktadır. İlgili Genel Müdürlükçe bildirimi yapılan kişilerin hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha alt bir öğrenim düzeyinden yerleştirme işlemlerine katılmaları veya yerleştirilmeleri de mümkün değildir. Hak sahibi olarak bildirildikleri öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun durumda olan adayların Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemeleri halinde güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde tercih işlemlerine katılabilmeleri mümkündür. Bu durumda olan hak sahiplerinin öğrenim düzeylerini güncellemeyerek alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunmaları halinde yerleştirilseler dahi atama işlemleri gerçekleştirilmez.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirme yapılacaktır.

1.2 Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür. Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

1.3 “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2020 Aralık Dönemi Tercih Kılavuzu” 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenmiş olan kadro ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.4 Hak sahibi olan bütün adayların (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi dahil) yerleştirme işlemleri Kura yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

1.5 İlkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi kadrolar için yapılacak yerleştirme işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler dikkate alınacaktır.

1.6. Bu kılavuzda gerekli yerlerde hak sahiplerini belirtmek üzere “aday/adaylar” ibaresi kullanılacaktır.

TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara hak sahiplerince e-Devlet Kapısı kullanılarak www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden tercihte bulunulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı’ na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (10 Ocak 2021) itibariyle mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları 1 yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1. Hak sahipleri tercihlerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden 28 Aralık 2020-10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. İnternetten tercih işlemleri 10 Ocak 2021 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir.

3.2. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının, Tablo-4’te ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3. Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo-1, 2 ve 3’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda sırasıyla ortaöğretim düzeyinden mezun olanlar için “2001”, önlisans düzeyinden mezun olanlar için “3001” ve lisans düzeyinden mezun olanlar için 4001” kodları yer almaktadır. Dolayısıyla “2001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) ortaöğretim düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar, “3001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) önlisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar ve “4001” kodunun yer aldığı kadro veya pozisyonları (istenilen diğer şartları da taşımak kaydıyla) lisans düzeyinde tercih yapabilecek bütün adaylar tercih edebilirler.

Bu kodlar dışında karşısında nitelik kodu olarak belirli bir mezun olunan program kodunun yer aldığı (örneğin lisans düzeyi için 4669-İnşaat Mühendisliği gibi) kadro ve pozisyonlara ise yalnızca ilgili öğretim programından mezun olan ve dolayısıyla kadro ve pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koduna ilişkin niteliği taşıyan kişiler tercihte bulunabileceklerdir. (Örneğin karşısında nitelik kodu olarak “4669-İnşaat Mühendisliği” bulunan bir kadro veya pozisyonu lisans düzeyinden mezun adaylar arasından yalnızca inşaat mühendisliği lisans programından mezun olan bir aday tercihte bulunabilecektir. Aynı öğrenim düzeyinde bulunsa dahi başka bir programdan mezun bir kişinin bu kadro veya pozisyona tercihte bulunması veya atanması mümkün değildir.)

DİKKAT: Adayların hak sahibi oldukları öğrenim düzeyinin dışında bir öğrenim düzeyine ait kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün değildir. Örneğin lisans mezunu bir aday yalnızca lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo 3 te yer alan kadro veya pozisyonlardan tercihte bulunabilir.

Ayrıca, hak sahiplerinin bu kılavuzda yer alan “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumaları ve tercihlerini yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hak sahiplerinin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adayların, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların hangi programdan tercihte bulunmak istedikleri hususunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Adaylarca bu bildirimlerin yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar ilgili Genel Müdürlüğe veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması ve tercih edilen program bilgisinin ilgili Genel Müdürlükçe Çalışma Genel Müdürlüğüne en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Belirtilen sürede ulaştırılmayan bildirimler dikkate alınmaz. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları gösteren Tablo-4’te bütün adayların tercihte bulunabilecekleri kadro ve pozisyonlarda “999-İlkokul”, “1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodları birlikte yer almaktadır. “1000-Ortaokul” ve “1001-İlköğretim” kodlarının yer aldığı kadroları/pozisyonları ilkokul mezunları tercih edemez, tercih edip yerleştirilse dahi bu kişilerin atamaları yapılmaz.

3.4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bildirilen hak sahipleri listesinde yer alan bütün adaylar için bildirilen öğrenim düzeyi ve mezun olunan programlar dikkate alınarak nitelik kodları tanımlanmıştır. Bakanlıkça gönderilen listede yer verilen öğretim programı veya alan-dal bilgilerine göre kendilerine nitelik kodu tanımlanamayan adayların yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu adayların nitelik kodlarının tanımlanmasını sağlamak üzere mezuniyet belgeleri/diplomaları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak başvuruların yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:00’a kadar ilgili Genel Müdürlüğe veya bu Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine yapılması ve bilgilerin ilgili Genel Müdürlükçe Çalışma Genel Müdürlüğüne en geç yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16:30’a kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Belirtilen sürede ulaştırılmayan talepler dikkate alınmaz.

3.5. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan www.turkiye.gov.tr internet adresine e-Devlet şifrenizi girerek 2828 Sosyal Hizmetler Tercih Sistemi kısmına geliniz. E-Devlet şifresini kaybeden ya da unutan adayların yeniden şifre edinmek üzere PTT şubelerine başvurmaları gerekmektedir. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye NOT: “2001- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak” kodunun kullanıldığı kadro veya pozisyonları ortaöğretim düzeyinde hak sahibi olan bütün adayların tercih etmesi mümkündür. E-Devlet şifresi daha sonraki tercih işlemlerinde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.

3.6. Tercih alanında öncelikle size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerden adres, telefon ve e-posta bilgilerinizde sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Bunların dışında kalan bilgilerde ise sistem üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

3.7. www.turkiye.gov.tr internet sayfasında ayrıca kayıtlarda yer alan size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Mezuniyet tarihi bilgisi sistemde yer almayan adayların bir sonraki bölümde belirtildiği şekilde mezuniyet tarihi bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

3.8. Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/önlisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kaydedilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi Çalışma Genel Müdürlüğüne kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste Çalışma Genel Müdürlüğün’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için www.turkiye.gov.tr internet adresinden tercihlerinizi onaylamadan önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercihler sisteme Kılavuzda yer alan “Tercih No”ları ile girilecektir. Sisteme girilen tercihlerin geçerli olması, tercihlerin kaydedilmesi ve onaylanmasına bağlıdır.

Adaylar “Tercih Kaydet” butonunu kullanarak tercihlerini geçici olarak sisteme kaydedebilirler. Bu şekilde sisteme girilen tercihlerde değişiklik yapılması mümkündür. Tercihlerin geçerliliği adayların tercihlerini onaylanmasına bağlı olduğundan, bu şekilde geçici olarak kaydedilmiş tercihlerin tercih süresi içerisinde onaylanmaması halinde tercihler dikkate alınmayacaktır.

Onay “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile yapılacaktır. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki “Tercihleri Onayla ve Bitir” butonuna basarak sonlandırınız. Tercihlerinizi onayladığınızdan emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde başarıyla onaylanmıştır.” ifadesini görmeniz gerekir. Tercihlerini sisteme giren adayların “Tercihleri Onayla ve Bitir ” butonu ile tercihlerini onaylamaları halinde bu tercihlerde değişiklik yapılmasına sistem tarafından izin verilmez.

Yayınlanan tercih kılavuzunu görüntülemek ve diğer bilgilere ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ